Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

 

·       rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

·       rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

·       rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu  szkoły i środowisku społecznym.

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności  pedagodzy, doradcy zawodowi.

 

Szczegółowe wytyczne  dotyczące organizacji oraz form pomocy określa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Uczeń posiadający opinię  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może korzystać   z  form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanych w szkole, zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.  W tym celu należy dostarczyć odpowiedni dokument do sekretariatu szkoły.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Janowie Lubelskim.

W ramach tej współpracy uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 77
tel. 15 87 24 041
E- mail: pppjanow@wp.pl

powrót