TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH

 

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
lub jego kopii

 

 

 

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub jego kopii

 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r.

 do godz. 15.00

  

4.

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych

 

 

12 sierpnia 2020r.

 

5.

 

Wydanie przez szkołę  skierowania na badanie lekarskie

 

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 

6.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  nauki w szkole.

Dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio, w zależności od wybranego kierunku,  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami *

 

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

7.

 

Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły   

 

 19 sierpnia 2020r.  

- do godz. 14.00

 

8.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 22  sierpnia  2020 r.

9.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

11.

 

Rozpatrzenie przez Dyrektor szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

12.

 

W przypadku kandydatów,  którzy nie zostaną przyjęci do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do szkoły w postępowaniu uzupełniającym decyduje dyrektor szkoły,

 

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.