Z przeszłości.  Krótki zarys historii szkoły

             Jedną z wyjątkowych i specyficznych cech naszej szkoły jest jej umiejscowienie. Budynki szkolne położone są na terenie zabytkowego zespołu dworsko-pałacowego, jednego z najlepiej zachowanych w naszym regionie. Większość zajęć lekcyjnych odbywa się w dworze zbudowanym przez Adama Przanowskiego, właściciela dóbr potockich i znanego działacza gospodarczego w Królestwie Polskim.

            Nie znamy dokładnej daty powstania zespołu dworsko-parkowego w Potoczku. Pierwsze wzmianki o istnieniu dworu z parkiem i folwarkiem pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku. Potwierdzają to analizy dendrologiczne najstarszych drzew rosnących na terenie parku. Właścicielami dworu była wówczas rodzina Karskich. W I poł. XVIII wieku Potoczek należał do rodziny Wolskich a następnie  Wybranowskich. Dobra potockie  obejmowały wówczas znaczne obszary, na których później powstały wsie: Dąbrówka, Dąbrowica, Brzeziny i Maliniec.

Po zakończeniu wojny we dworze funkcjonowała szkoła podstawowa, a następnie umieszczono tu administrację Państwowego Gospodarstwa Rybackiego utworzonego na przylegających terenach. W kolejnych latach siedzibę gospodarstwa przeniesiono do Modliborzyc, a dworek, zabudowania gospodarskie i ziemię przekazano na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Przy istniejącym gospodarstwie w  1961 roku powołano do życia pierwszą w tym rejonie placówkę oświaty rolniczej, była to jednoroczna Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

Wraz z utworzeniem w 1961 roku Zasadniczej Szkoły Rolnej rozpoczęła się historia szkoły.

            W 1963 roku  powstała 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza, zaś dwa lata później, w 1965 roku zmieniono profil kształcenia tworząc  2-letnią  Zasadniczą Szkołę Rachunkowości  Rolnej.

Absolwenci tej szkoły znajdowali zatrudnienie głównie w księgowości Spółdzielczych Kółek Rolniczych, Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz spółdzielni mleczarskich.   Część osób kontynuowała naukę w technikach rachunkowości rolnej m.in. w Klementowicach.   

             W 1970  roku nastąpił powrót do 2-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

             Dalszy rozwój kierunków kształcenia nastąpił w latach siedemdziesiątych.

W 1972 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa utworzono na podbudowie istniejącej Zasadniczej  Szkoły Rolniczej 3-letnie Technikum Rolnicze, w którym większość młodzieży mogła kontynuować naukę.   W tym samym roku oddano do użytku budynek internatu mogący pomieścić 120 uczniów oraz 12-rodzinny dom mieszkalny przeznaczony dla pracowników szkoły. Dworek poddano generalnemu remontowi z wewnętrzną przebudową, której celem było przystosowanie go do funkcji dydaktycznych. W kolejnych latach powstał zespół boisk sportowych, przeprowadzono remonty budynków gospodarczych, wybudowano nowy 9-rodzinny budynek mieszkalny, rozbudowano internat.

 

W 1976 r. w wyniku zmian administracyjnych  na mocy decyzji wojewody nowo utworzonego woj. tarnobrzeskiego  powstał Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza  i 3 – letnie Technikum Rolnicze w Potoczku oraz jako punkty filialne  Zasadnicze Szkoły  Rolnicze  w Batorzu, Chrzanowie, Kocudzy, Godziszowie,   Dzwoli i  Wólce Ratajskiej.

 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych w ZSR w Potoczku decyzją administracyjną  wprowadzono nową specjalność: hodowlę zwierząt. W 1976 roku w miejsce 3 – letniego Technikum Rolniczego   powstało 3 – letnie  Technikum  Hodowlane, a w 1981 roku utworzono 5-letnie Technikum Hodowlane na podbudowie szkoły podstawowej.  Hodowla zwierząt była też specjalnością w Zasadniczej Szkole  Rolniczej.

 

Technikum w Potoczku było jedynym technikum w województwie tarnobrzeskim  o kierunku hodowlanym. Oprócz zajęć lekcyjnych, w czasie których uczono przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, ważną rolę w kształceniu odgrywały zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Młodzież odbywała je w gospodarstwie przyszkolnym, gospodarstwach specjalistycznych i PGR-ach. W czasie nauki w szkole uczniowie byli szkoleni z zakresu przepisów ruchu drogowego, nauki jazdy i pracy ciągnikiem.

 

 

 

            W 1985 roku w Potoczku nastąpił powrót do kierunków ogólnorolniczych, powstało wówczas 5-letnie Technikum Rolnicze i kontynuowała działalność Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Potrzeby lokalowe szkoły rosły, więc w latach 1987 – 1988 adaptowano do celów dydaktycznych parter jednego skrzydła internatu, gdzie utworzono cztery sale lekcyjne oraz bibliotekę.

 

            Dynamiczny rozwój Szkoły nastąpił w latach dziewięćdziesiątych. Już w 1988r.  utworzony został nowy kierunek, przeznaczony  głównie dla chłopców  - Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, a w 1992 roku Zasadnicza Szkoła Wiejskiego Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt. Rok później, w 1993 r. utworzono   4-letniego Liceum Zawodowe. 

 

Zmiany te wynikały z dużego zainteresowania i zapotrzebowania wśród młodzieży. 

       Szkoła wciąż pozostawała otwarta na nowe kierunki kształcenia, tworzyła bazę do nauczania nowych specjalności i już wkrótce wprowadzone zostały nowe kierunki. W roku 1994 r. w miejsce Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, a w roku 1997 w miejsce Liceum Zawodowego powstało 5 - letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Uzupełnieniem oferty szkoły było utworzenie w roku 1999,  5 –letniego Liceum Agrobiznesu   a w 2000 r.  Policealnego Studium Ekonomicznego.

 Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku zajmował się również oświatą rolniczą dla dorosłych. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych działało  Zaoczne Technikum Rolnicze w Potoczku   i   w Batorzu.  Do oświaty dla dorosłych powrócono w  latach dziewięćdziesiątych tworząc Technikum Rolnicze dla Dorosłych, które funkcjonuje do chwili obecnej  jako Technikum Uzupełniające.  

           

 

W 2002 r. w związku z reformą szkolnictwa nastąpiła reorganizacja kierunków kształcenia i powstały:

- Technikum Rolnicze
- Technikum Agrobiznesu
- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

i została powołana nowa szkoła:
- Technikum Ochrony Środowiska


W latach 2003- 2006
  w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku działała  filia  Akademii Rolniczej w Lublinie kształcąca w systemie zaocznym na wydziale rolniczym, kierunek agroturystyka.

Baza szkoły jest stale powiększana i modernizowana. W 2005 r została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa z pełnym zapleczem technicznym. Jest ona wykorzystywana nie tylko na potrzeby placówki, ale korzystają z niej także uczniowie szkoły podstawowej oraz społezność lokalna. Szkoła dysponuje własną biologiczną oczyszczalnią ścieków i nowoczesną kotłownią gazową.

Od 1 stycznia 2009 r  organem prowadzącym szkołę zostało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 1 września 2009r nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

 Od stycznia 2019 r. realizowane są zajęcia praktyczne w nowoczessnej hali warsztatowej. To pierwszy etap całego kompleksu przeznaczonego do praktycznej nauki zawodu w branży mechaniczno-rolniczej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Nowy jednokondygnacyjny budynek w konstrukcji stalowej o wymiarach 14 x 30 m został podzielony na cztery przejazdowe segmenty przeznaczone do realizacji zajęć praktycznych z zakresu obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. W celu organizacji egzaminów zawodowych poszczególne segmenty budynku warsztatów można ze sobą łączyć wykorzystując drzwi przesuwne.  Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 mln złotych. Planowane jest rozpoczęcie II etapu budowy, tj. budynku dwukondygnacyjnego, w   którym znajdą się m.in. pracownie obróbki materiałów, agrotroniki, spawalnia, zaplecze magazynowe i sanitarne, garaże.

Nowe pomieszczenia warsztatowe z bogatym zapleczem technicznym pozwolą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a tym samym umożliwią lepsze przygotowanie młodzieży do pracy w wybranym zawodzie.

 

Od 1 września 2019 r zgodnie z reformą szkolnictwa powrócono do systemu 5-letnich techników. ZSCKR w Potoczku przyjął imię Powstańców Styczniowych.

W chwili obecnej szkoła prowadzi nabór w następujących kierunkach:

- Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- Technik rolnik

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- Technik weterynarii

W Szkole Branżowej I Stopnia:

- Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- Przetwórca mięsa

- Kucharz

 

 W szkole istnieje również możliwość przygotowania się do wykonywania zawodu strażaka, zdobycia wiedzy niezbędnej podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych. Od roku 2018 prowadzona jest klasa mundurowa. Zajęcia prowadzone są między innymi przez zawodowych strażaków z jednostki Państwowej Straży Pożarnej.