PRZETARGII, ZAPYTANIA CENOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (plik jpg)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w postępowaniu Przebudowa pokoi w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”   


szczegóły


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę na dostawę nawozów sztucznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku z dnia 10.08.2020r

szczegóły

Zapytanie cenowe na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku.


szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 

  dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w Potoczku. Przebudowa pokoi z wymiana instalacji”

szczegóły


Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 563653-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. "

Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Przebudowa pokoi z wymianą instalacji  "

Dokumentacja przetargu w postaci skompresowanego pliku 7z


Zapytanie cenowe na dostawę Tokarki na potrzeby ZSCKR w Potoczku.


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku


Zapytanie ofertowe na dostawę nawozów sztucznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

dokumentacja przetargu w postaci spakowanej - plik 7z


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę Szafek ubraniowych do szatni ZSCKR w Potoczku.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
 w związku z zapytaniem  ofertowym „Dostawa szafek ubraniowych do szatni w ZSCKR w Potoczku”

zmienia pkt. 3 Zapytania ofertowego:
3.Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia  do 50 dni od podpisania umowy do siedziby jednostki tj. Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki.
Ze względu na zmianę warunków postępowania przedłuża się termin na składanie ofert do dnia 29.01.2020 do godz. 10.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwraca się  z zapytaniem  o przedstawienie oferty cenowej na:

szczegóły


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku

szczegóły


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na rok 2020 do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze
Pakiet 2 - Pieczywo
Pakiet 3 – Nabiał
Pakiet 4 – Jaja
Pakiet 5 – Warzywa i Owoce
Pakiet 6 – Ziemniaki
Pakiet 7 – Mrożonki
Pakiet 8 – Mięso, przetwory i drób


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwa"Przebudowa pokoi w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

szczegóły


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


OGŁOSZENIE o  III przetargu pisemnym

na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ZSCKR w Potoczku - Drewno opałowe

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pod nazwą:

Remont dachów na budynkach gospodarczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”


szczegóły:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 Część I Remont dachu na budynku obory.
Część II Remont dachu na budynku wozowni i stelmarni.

szczegóły 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa pokoi w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
Ogłoszenie nr 611871-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

załączniki w postaci pliku ZIP

przedmiar

projekt - plik zip (48MB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 08.10.2019r,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Remont dachów na budynkach gospodarczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku"

Część I Remont dachu na budynku obory.
Część II Remont dachu na budynku wozowni i stelmarni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki w postaci spakowanej - plik zip 

 

Projekt budowlany wymiana dachu na budynku obory (dawnej stajni) - plik zip

Projekt budowlany wozownia i stelmarnia - plik zip

 


OGŁOSZENIE o II przetargu pisemnym

na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ZSCKR w Potoczku
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku na podstawie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2017 (Dz.U. 2017 poz.729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż:
drewno opałowe pozyskanego z wycinki drzewa rosnącego na działce 284/3, uszkodzonego przez warunki atmosferyczne.
szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji

Etapu III

„Rekonstrukcji szaty roślinnej w otoczeniu dworu w Zespole dworsko parkowym w Potoczku”

szczegóły


 

OGŁOSZENIE     o przetargu pisemnym     na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ZSCKR w Potoczku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku na podstawie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2017 (Dz.U. 2017 poz.729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.  ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:
drewno opałowe pozyskanego z wycinki drzewa rosnącego na działce 284/3, uszkodzonego przez warunki atmosferyczne. 

szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ NAWOZÓW SZTUCZNYCH

 


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

  dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Budowa budynku warsztatów szkolnych"  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap IV,
Wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej oraz separatora ścieków

szczegóły


„Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

Etap VI  Wykonanie instalacji grzewczo wentylacyjnej oraz separatora ścieków
 PN/ 3 /2019


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PN/2/2019 pod nazwa Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku.
szczegóły

Iwona Karbarz tel 15 87 40 268Zapytanie ofertowe  na dostawę nawozów sztucznych


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

dotyczy przetargu pn.„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu  pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

szczegóły


Ogłoszenie nr 514576-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi    szczegóły

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY z załącznikami

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 

Zawiadomienie o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na„Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdu zagranicznego organizowanego w ramach mobilności edukacyjnej ”  realizowanej w ramach programu ERASMUS +

2018-1-PL01-KA102-048954
szczegóły


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdu zagranicznego organizowanego w ramach mobilności edukacyjnej ”  realizowanej w ramach programu ERASMUS +
2018-1-PL01-KA102-048954

szczegóły


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną


Zapytanie ofertowe na Usługę szkoleniową – w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-048954, pt. „Zagraniczne kształcenie zawodowe–płaszczyzna rozwoju kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników.” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

    - Opis przedmiotu zamówienia
    - Wzór umowy

    - Formularz oferty

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku  

 


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu  o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę artykułów spożywczych w częściach         

Zapytanie cenowe

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PN /5/2018 na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 


 

Przetarg nieograniczony „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”  

realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy"  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap III

Część I   Wykonanie instalacji elektrycznej.

Część II  Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Część III Wykonanie muru oporowego i zagospodarowanie terenu.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachów  na budynku rządcówki i magazynu zbożowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku”

Część I Remont dachu na budynku magazynu zbożowego
 Część II Remont dachu na budynku rządcówki.


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap III


Część I   Wykonanie instalacji elektrycznej.
Część II  Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Część III Wykonanie muru oporowego i zagospodarowanie terenu.


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

„Remont dachów na budynku rządcówki i magazynu zbożowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”
Część I Remont dachu na budynku magazynu zbożowego.
Część II Remont dachu na budynku rządcówki.

 


 

Ogłoszenie nr 618630-N-2018 z dnia 2018-09-18 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap III Część I Wykonanie instalacji elektrycznej. Część II Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Część III Wykonanie muru oporowego i zagospodarowanie terenu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   szczegóły


Ogłoszenie nr 617362-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Remont dachów na budynku rządcówki   magazynu zbożowego

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  szczegóły

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na: „Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

całość dokumentacji w pliku 7z

 

Potoczek 17.07.2018r  Postępowanie PN /2/2018   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


Zapytanie ofertowe na  „Rekonstrukcję szaty roślinnej w otoczeniu dworu w zespole dworko – parkowym w Potoczku” 

- Część I Przebudowa szaty roślinnej z wykonaniem nawodnienia
- Część II Zabiegi dendrologiczne przy drzewostanie.

załączniki w pliku 7z 

schemat nawodnienia


 

Zapytanie cenowe na  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej (co, wod-kan) do zadania „Budowa budynku warsztatów szkolnych przy ZSCKR w Potoczku”- Etap II.

Część I Wykonanie instalacji CO wraz z przyłączem, instalacji wodnej z przyłączem oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.         

Część II Wykonanie posadzki przemysłowej w hali warsztatowej

szcegóły


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 545755-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap II Część I Wykonanie instalacji CO wraz z przyłączem, instalacji wodnej z przyłączem oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. Część II Wykonanie posadzki przemysłowej w hali warsztatowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   szczegóły

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

załączniki -plik 7z

dokumentacja  - plik 7z


Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, działając zgodnie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na dostawę sprzętu do precyzyjnego rolnictwa z wykorzystaniem sygnału GPS na potrzeby ZSCKR w Potoczku.  szczegóły

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego    FORMULARZ OFERTOWY


Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr PN 1/2018  

pod nazwą Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu  pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowaniaOgłoszenie nr 513695-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

 


 

Zawiadomienia o wyborze oferty w przetargu PN/8/2017r pod nazwa„ Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe .

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę artykułów spożywczych.

 


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr PN 8/2017 pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”

realizowanych w ramach projektu  pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 


 

Ogłoszenie nr 633136-N-2017 z dnia 2017-12-14 r. 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr PN 7/2017 pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”

realizowanych w ramach projektu

pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 

Informacja dla wykonawców postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak PN/7/2017  na „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”

FORMULARZ OFERTOWY i ZAŁĄCZNIKI     wersja WORD

Załącznik nr 11  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w PotoczkuZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY i załaczniki


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu  o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru do zadania „Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie  przy ZSCKR w Potoczku – Przebudowa pokoi z wymianą instalacji” Etap I


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni  gastronomicznej, dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie nr 596037-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Tak

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
do zadania „Budowa budynku warsztatów szkolnych przy ZSCKR w Potoczku”- Etap I.         szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE  na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy ZSCKR w Potoczku – Przebudowa pokoi z wymianą instalacji Etap I 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przedmiar CO


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dokumentacja do przetargu w postaci skompresowane - plik 7z

odpowiedzi na pytania


ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

 w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

 


Ogłoszenie nr 575415-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  szczegóły

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Opis budowlany

Dokumentacja przetargowa I etap - plik skompresowany 7z.

ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Wykaz Bram Segmentowych

Przekrój D-D

Odpowiedzi do przetargu