Jubileusz 55 –lecia Szkoły

Zdjęcia wykonane przez Krzysztofa Jabłońskiego: cz.1, cz.2, cz 3, cz. 4, cz 5

Zdjęcia wykonane przez Marka Wielebę: cz. 1, cz 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 6, cz. 7

 

„Całe życie jest szkołą” – takie hasło towarzyszyło obchodom Jubileuszu 55 – lecia naszej szkoły, który odbył się w minioną sobotę, 8 października 2016 r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00  mszą świętą, którą odprawił ks. Grzegorz Stadnik. W koncelebrze uczestniczyli księża absolwenci o. Ryszard Koczwara i ks. Andrzej Narojczyk. Licznie zgromadzonych gości powitali dyrektor ZSCKR Dariusz Wolan i wicedyrektor Andrzej Olszyński. Swoją obecnością, oprócz dużego grona absolwentów, emerytowanych nauczycieli i pracowników zaszczycili nas m.in. dr Józef Kobyłecki, Ekspert ds. oświaty rolniczej Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW, Bożena Ćwiek, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Teresa Kobyłecka, przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Wacław Słodkowski, Wiceprezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie, Grzegorz Pyrzyna, Starosta Janowski, Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski, Władysław Sowa, Przewodniczący Rady Powiatu Janowskiego i Dyrektor Zespołu Szkół w Chrzanowie, Witold Kowalik, Burmistrz Modliborzyc, Jerzy Pietrzyk, Wójt Gminy Potok Wielki, Stanisław Rożek, Wójt Gminy Dzwola. Przyjechali również przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkolą, m. in.  Krystyna Krasa, Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim, Ewa Janus, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Janowie Lubelski, Tomasz Kaproń, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, Jarosław Lenart, Dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim. Wraz z pocztami sztandarowymi na uroczystość przybyli także dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu janowskiego i stalowowolskiego,  a także liczna reprezentacja dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez MRiRW.

W okolicznościowych przemówieniach naszych gości znalazło się wiele ciepłych słów,    wyrazów uznania i gratulacji z dotychczasowych osiągnięć placówki oraz życzenia dalszego rozwoju skierowane pod adresem całej społeczności szkolnej. O bieżącej działalności szkoły, osiągnięciach i planach na przyszłość opowiedział zebranym dyrektor Dariusz Wolan, natomiast najważniejsze wydarzenia z minionych 55 lat życia placówki przypomniał w swoim wystąpieniu wicedyrektor Andrzej Olszyński. Obchody jubileuszu połączone były ze zjazdem absolwentów. W ich imieniu głos zabrał przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 55-lecia Szkoły i radny powiatu janowskiego Stanisław Mazur, który m.in. podziękował obecnym na sali byłym dyrektorom Czesławowi Sapińskiemu i Wiesławowi Mianowanemu oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy przyczynili się do rozwoju placówki, tworzyli jej historię i tradycję, sprawili, że po latach absolwenci chętnie powracają w mury szkoły.  

Termin jubileuszu zbiegł się z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektor Dariusz Wolan wręczył nagrody nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Otrzymali je: Marianna Siembida, Helena Ślusarz, Wiesław Mianowany i Stanisław Kowal. Dyrektor docenił także pracę  administracji i obsługi – nagrody otrzymali: Iwona Rudnicka – Karbarz, Justyna Garbacz, Grażyna Koziara. Słowa podziękowania za wkład włożony w rozwój szkoły dyrektor skierował również do emerytowanych nauczycieli i pracowników. Listy gratulacyjne otrzymali: Czapla Feliksa, Kulik Stanisław, Anna Mianowana,  Alicja Mech, Otylia Kuźma, Emilia Majdyło, Stanisław Borycki, Henryk Kuźma, Sapiński Czesław. Praca nauczycieli została również doceniona przez rodziców, w imieniu których życzenia i kosz kwiatów na ręce dyrektora szkoły przekazała przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Chajnowska. Dopełnieniem części oficjalnej, na którą złożył się również występ naszej młodzieży był uroczysty obiad z udziałem zaproszonych gości. Później był czas na zwiedzanie terenu szkoły, spotkania, rozmowy i wspomnienia. Wielu absolwentów było pozytywnie zaskoczonych metamorfozą szkoły – zmianami w wyglądzie budynków, sal  lekcyjnych, otoczenia, wyposażeniem placówki. Na pamiątkę jubileuszu i zjazdu wszyscy absolwenci i zaproszeni goście otrzymali pamiątkową publikację i drobne upominki.

  Organizacja Jubileuszu Szkoły była dużym wyzwaniem i przedsięwzięciem, w które włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy, przygotowując m.in. wystawki, dekoracje, poczęstunek dla gości.  Realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa bez udziału naszych uczniów, tych występujących na scenie, i tych, którzy witali gości, udzielali informacji, wskazywali drogę,  pomagali w obsłudze podczas obiadu i poczęstunku. Podziękowania należą się również rodzicom, którzy wsparli nas swoją pracą i sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowego.